• AnaPath Center
  Giải phẫu bệnh - Hóa mô miễn dịch - FNA - PAP'SMEAR
  (Histopathology - Immunohistochemistry - FNA - PAP'smear)
  PAP’s CÔNG NGHỆ MỚI
  MAX-PREP, CY-PREP, CELLPREP, THINPREP, LIQUIPREP...
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH
  » Đầu tư vận hành khoa Xét Nghiệm - Giải Phẫu Bệnh cho Bệnh Viện, Phòng Khám
  » Chẩn đoán Giải phẫu bệnh, Hóa mô miễn dịch, FNA, PAP’Smear
  » Thiết bị phòng xét nghiệm: Máy Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD
  » Hóa chất xét nghiệm: Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD

  Công thức chuyển đổi các thông số sinh hóa

  Công thức chuyển đổi nhanh:

  • Glucose (mg/dl) x 0.055 = Glucose (mmol/l)
  • Cholesterol (mg/dl) x 0.02586 = Cholesterol (mmol/l)
  • Triglycerides (mg/dl) x 0.01126 = Triglycerides (mmol/l)
  • Urea (mg/dl) x 0.166 = Urea (mmol/l)
  • Creatinine (mg/dl) x 88.4 = Creatinine (mcmol/l)
  • Creatinine clearance = ( Creatinine urine (mcmol/l) x 1000 x V urine 24h ) / ( Creatinine serum (mcmol/l) x 1440 )
  • Uric acid (mg/dl) x 59.5 = Uric acid (mcmol/l)
  • VLDL cho (mg/dl) = Tri / 5 (mg/dl)
  • Lipid (mg/dl) = 450 + Cho (mg/dl) + Tri (mg/dl)
  • Sodium (mmol/l) / 1.4 = Chloride (mmol/l)
  • Iron (mcmol/L) / 0.179 = Iron (mcg/dL)
  • oC = (oF – 32 ) / 1.8
  • aFP: IU / mL x 1.21 = ng / mL
  • Prolactin: ng /mL x 21.1 = mIU / mL
  • Amylase NT pha loãng
  • Cre NT pha loãng 1/50
  • Auric NT pha loãng 1/10
  • Nguồn: http://www.obfocus.com/calculators/HemoglobinA1C.htm
  Lên đầu trang